Privacyverklaring Montage- & klussenbedrijf Victor Strik

Montage- & klussenbedrijf Victor Strik, gevestigd aan Mercatordreef 9, 2661 RE Bergschenhoek, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.victorstrik.nl , Mercatordreef 9, 2661 RE Bergschenhoek, Nederland telefoon +31623265558

Victor Strik is de Functionaris Gegevensbescherming van Montage- & klussenbedrijf Victor Strik Hij is te bereiken via info@victorstrik.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Montage- & klussenbedrijf Victor Strik verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@victorstrik.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Montage- & klussenbedrijf Victor Strik verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

-. U, indien van toepassing, bijvoorbeeld een Kerstgroet te sturen

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Montage- & klussenbedrijf Victor Strik verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Montage- & klussenbedrijf Victor Strik neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor

personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Montage- & klussenbedrijf Victor Strik) tussen zit.

Montage- & klussenbedrijf Victor Strik gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Voor het uitvoeren van de bedrijfsvoering;

-Microsoft Office 2016 pakket Icloud via NSO (netwerksupport en ondersteuning te Schiedam)

-Boekhoudpakket Cash software te Den Haag, waarbij mijn boekhouder toestemming van mij heeft om in dit systeem te werken

-ABNAMRO internetbankieren te Rotterdam.

-Website via FleX Webdiensten te Rotterdam

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Montage- & klussenbedrijf Victor Strik bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: geslacht, Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer (indien bekend) en bankrekeningnummer voor de duur van maximaal 7 jaar ivm de bewaren van de bedrijfsgegevens inzake de belastingwetgeving.

Delen van persoonsgegevens met derden

Montage- & klussenbedrijf Victor Strik verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Montage- & klussenbedrijf Victor Strik blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Montage- & klussenbedrijf Victor Strik gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Via Google analytics wordt, weliswaar volledig geanonimiseerd,  e.e.a. bijgehouden zoals tijdsduur op mijn website etc,

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Montage- & klussenbedrijf Victor Strik en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@victorstrik.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Montage- & klussenbedrijf Victor Strik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Montage- & klussenbedrijf Victor Strik neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,

ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@victorstrik.nl